Err

SERMA OUTILLAGE
Le spécialiste de l'outil de coupe

Mandrin à pince ER BT50

Mandrin a pince BT 50-1/10-100 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-100 ER16 Longueur de jauge 100 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/10-100 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-100 ER16 Longueur de jauge 100 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/10-160 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-160 ER16 Longueur de jauge 160 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/10-200 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-200 ER16 Longueur de jauge 200 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/10-70 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-70 ER16 Longueur de jauge 70 - Forme AD - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/10-80 ER16
Mandrin a pince BT 50-1/10-80 ER16 Longueur de jauge 80 - Forme AD/B - ER16 écrou hexagonal (OM31426)
Mandrin a pince BT 50-1/16-100 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-100 ER25 Longueur de jauge 100 - Forme AD - ER25 écrou standard (OM31421)
Mandrin a pince BT 50-1/16-100 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-100 ER25 Longueur de jauge 100 - Forme AD/B - ER25 écrou standard (OM31421)
Mandrin a pince BT 50-1/16-160 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-160 ER25 Longueur de jauge 160 - Forme AD - ER25 écrou standard (OM31421)
Mandrin a pince BT 50-1/16-160 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-160 ER25 Longueur de jauge 160 - Forme AD/B - ER25 écrou standard (OM31421)
Mandrin a pince BT 50-1/16-200 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-200 ER25 Longueur de jauge 200 - Forme AD/B - ER25 écrou standard (OM31421)
Mandrin a pince BT 50-1/16-250 ER25
Mandrin a pince BT 50-1/16-250 ER25 Longueur de jauge 250 - Forme AD/B - ER25 écrou standard (OM31421)